REZERVASYON

UYSAL PETROL İNŞ. TURİZM. TAŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GERÇEK KİŞİ-TEDARİKÇİ-MÜŞTERİ-
İŞ ORTAĞI-GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ-ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Uysal Petrol İnş. Turizm Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Uysal veya Şirket" olarak anılacaktır) olarak iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, kiraya verenlerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; "Kişisel Verilerin Korunması" hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Uysal Petrol İnş. Turizm. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, Araç plakası, Medeni Durumu, Tarihi, Cinsiyet,
İletişim Verisi: E-posta adresi, adresi ve telefon numarası, imza sirküleri,
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekânagirişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, vb.
Görsel ve İşitsel Veri: Kamera kayıtları,
Finans Bilgisi:IBAN numarası,
İşlem Güvenliği Bilgisi: (IP adresi) İnternet Sitesi’ndeki formları dolduran Çevrimiçi Ziyaretçiler için,-Kimlik Bilgisi (ad, soyadı), -İletişim Bilgisi (E-posta adresi, telefon numarası vb.)
Müşteri işlem Bilgisi: (Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş̧ bilgisi, talep bilgisi gibi)
Risk Yönetimi: (Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için istenen bilgiler gibi)
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküleri, faaliyet belgesi, vekaletname,
Diğer: Meslek Bilgisi, UysalKart Müşteri No,

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.Şirketimiz ile gerek Tedarikçi İlişkisi gerek Müşteri İletişimi ve Uysal Club Programları mağazalarımızda sunulan ürün finansmanı vb.hizmetler kiraya veren olarak imzalanan Sözleşmeler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz; satış mağazalarımız, çağrı merkezimiz, kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla veya e-posta veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve "cookies" olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel verileriniz, müşterilerimizim açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, UYSAL tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel veriler, Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, UYSAL tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçindeki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Uysal şubelerine, Uysal Çalışanlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.
Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Uysal Petrol İnş. Turizm Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca:

  1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun'un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,Kanun'un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  9. Kişisel verilerinizin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik Uysal Başvuru Formu'nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Camikebir Mah. Atatürk Cad. No:46 Ezine/ÇANAKKALE adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@nadaskazdaglari.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket'in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Uysal Petrol İnş. Turizm Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Mersis No: 0900 0067 5290 0020
Web Sayfası: www.nadaskazdaglari.com E-Mail: info@nadaskazdaglari.com
Adres: Camikebir Mah. Atatürk Cad. No:46 Ezine/ÇANAKKALE